رزرو آنلاین

لیزرتگ

قیمت رزرو حضوری هر سانس: ۱۱۰ هزار تومان (برای هر نفر)
قیمت رزرو اینترنتی: ۸۸ هزار تومان (برای هر نفر)
حداقل تعداد نفرات: ۴ نفر – حداکثر: ۱۴ نفر
قیمت رزرو اینترنتی سانس آخر (۲۲:۳۰): ۱۱۰ هزار تومان (برای هر نفر)
حداقل تعداد نفرات سانس آخر (۲۲:۳۰): ۸ نفر

اتاق فرار

قیمت رزرو حضوری هر سانس: ۸۵ هزار تومان (برای هر نفر)
قیمت رزرو اینترنتی: ۶۸ هزار تومان (برای هر نفر)
حداقل تعداد نفرات: ۳ نفر – حداکثر: ۶ نفر
قیمت رزرو اینترنتی سانس آخر (۲۲:۳۰): ۸۵ هزار تومان (برای هر نفر)
حداقل تعداد نفرات سانس آخر (۲۲:۳۰): ۶ نفر
در حال بارگذاری ...