اتاق فرار (۶۰ دقیقه)

قیمت رزرو سانس: ۱۰۰ هزار تومان (برای هر نفر)
قیمت رزرو اتاق فرار جوکر: ۱۲۰ هزار تومان (برای هر نفر)
حداقل تعداد نفرات: ۳ نفر – حداکثر: ۶ نفر
حداقل تعداد نفرات سانس آخر (۲۲:۳۰): ۶ نفر

لیزرتگ (۳۰ دقیقه)

قیمت رزرو سانس: ۸۰ هزار تومان (برای هر نفر)
حداقل تعداد نفرات: ۴ نفر – حداکثر: ۱۴ نفر
حداقل تعداد نفرات سانس آخر (۲۲:۴۰): ۸ نفر

توجه

* در انتخاب سانس دقت نمایید. بعد از رزرو امکان جابجایی یا لغو وجود ندارد.

* لطفاً حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع سانس، در مجموعه حضور داشته باشید.

* قیمت تمام سانس ها به جز سانس آخر دارای ۱۵ درصد تخفیف است.

رزرو آنلاین

لیزرتگ (۳۰ دقیقه)

قیمت رزرو سانس: ۸۰ هزار تومان (برای هر نفر)
حداقل تعداد نفرات: ۴ نفر – حداکثر: ۱۴ نفر
حداقل تعداد نفرات سانس آخر (۲۲:۴۰): ۸ نفر

اتاق فرار (۶۰ دقیقه)

قیمت رزرو سانس: ۱۰۰ هزار تومان (برای هر نفر)
قیمت رزرو اتاق فرار جوکر: ۱۲۰ هزار تومان (برای هر نفر)
حداقل تعداد نفرات: ۳ نفر – حداکثر: ۶ نفر
حداقل تعداد نفرات سانس آخر (۲۲:۳۰): ۶ نفر

* در انتخاب سانس دقت نمایید. بعد از رزرو امکان جابجایی یا لغو وجود ندارد.

* لطفاً حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع سانس، در مجموعه حضور داشته باشید.

* قیمت تمام سانس ها به جز سانس آخر دارای ۱۵ درصد تخفیف است.

در حال بارگذاری ...